Nye vedtekter fra Gråtass Barnehage AS vil kommer på plass i løpet av kort tid.

*********************

1. Barnehagen eies og drives av Veelstoppen Private Barnehage AS

2. Barnehagen drives i samsvar med

a.    Lov om barnehager.
b.    Fastsatte forskrifter og retningslinjer gitt av kunnskapsdepartementet.
c.    Rammeplan for barnehager.
d.    Vedtak i styret for Veelstoppen private barnehage AS.
e.    Barnehagens vedtekter.
f.     Fastsatt budsjett.
g.    Årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

3. Opptak

a.    Veelstoppen Private Barnehage As har samordnet opptak for Fredrikstad kommune og gjeldene regelverk for dette.
b.    Barna blir tatt opp i barnehagen og får fast plass frem til skolepliktig alder.
c.    Barnehagen har fleksibel plassdeling.
d.    Klage over opptak sendes kommunen som opptaksmyndighet, som forelegger klagen for barnehageeier.
e.    Barn som skal forprioriteres etter barnehageloven § 13.
f.     Barn som allerede har plass får endret plass før nye eksterne søkere.
g.    Søsken av barn som allerede går i barnehagen.
h.    5 åringer.
i.     Søkere som bor i Torsnes.
j.     Andre søkere.

4. Oppsigelse

a. Oppsigelsesfrist er 2 mnd fra den 1. eller 15. i hver mnd.
b. Barn kan ikke slutte mellom 20. mai og 15. august.

5. Åpningstider

a.    5 dager i uken fra kl 6.45 - 17.00.
b.    Onsdag før skjærtorsdag stenger bhg kl 12.00.
c.    Juleaften og nyttårsaften er bhg stengt.
d.    Åpningstidene må respekteres, barn som blir hentet for sent vil bli vurdert fakturert med 200,- pr påbegynt time.
e.    Bhg har stengt på helligdager.
f.     Bhg har 5 planleggingsdager i året.
g.    Bhg har mulighet til å benytte seg av en 6. planleggingsdag.

6. Ferie

a.    Bhg holdes åpen alle virkedager i året.
b.    Alle barn skal ha 4 uker ferie.
c.    3 uker skal være sammenhengende i perioden 15. juni - 15. august.
d.    Foreldrene skal i løpet av april måned gi melding om når barna skal ha sommerferie. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider styrer ferieliste for personalet og plan for sommerdrift i barnehagen.

7. Betaling

a.    Det koster 3335,- for 100 % plass.
b.    Det betales for 11 mnd.
c.    Uregelmessig betaling kan medføre at barnet mister plassen.
d.    Faktura betales forskuddsvis den 1. hver mnd.

8. Måltider

a.    Det betales 380,- for mat pr mnd.
b.    Det serveres 3 måltider og frukt hver dag i barnehagen.

9. Helsemessige forhold

a.    Barnehagen får beskjed ved barns fravær.
b.    Syke barn holdes hjemme pga smittefare.
c.    Hvis barnet ikke kan være ute eller delta på aktiviteter på lik linje med de andre, må det holdes hjemme.
d.    I tvilstilfeller avgjør virksomhetsleder om barnet kan være i barnehagen.
e.    Barnehagen har arealutnytting 4,3 m2 for barn under 3 år, for barn over 3 år er arealutnyttingen 3,0 m2.

10. Internkontroll

       a.    Barnehagen har et nettnbasert HMS-system og rutiner for internkontroll i henhold til forskrift.

11. Ansvar

a.    Bhg har ulykkesforsikring for barna og yrkesskadeforsikring for personalet.
b.    Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.
c.    Foreldrene er ansvarlige under levering- og hentesituasjon av barna. Den som følger barnet til barnehagen, må ikke forlate det før det har vært i kontakt med personalet.
d.    Beskjeder kan gis muntlig til personalet eller skriftlig i beskjed boken til barnet.
e.    Medbrakte eiendeler har ikke personalet ansvar for. På ha-med-lekedag, tar personalet ansvar for lekene barna har med seg. Det garanteres ikke for at leken ikke kan bli ødelagt.
f.    De ansatte i barnehagen tar ikke med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten foreldrenes skriftlige samtykke.

12. Virksomhetsleder

       a. Barnehagens virksomhetsleder er ansvarlig for den daglige driften og utarbeider forslag til årsplan for barnehagen.

13. Barnehagens samarbeidsutvalg

a.    Foreldrerådet, de ansatte og eieren velger hver to representanter til barnehagens samarbeidsutvalg.
b.    Virksomhetsleder har møte-, tale-, og forslagsrett i styret. Virksomhetsleder har ikke stemme rett med mindre vedkommende er valgt medlem.
c.    Representanter for foreldrene og de ansatte velges for ett år av gangen. Eieren bestemmer selv funksjonstiden til eierrepresentantene.
d.    Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv..

14. Foreldreråd

a.    Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.
b.    Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage.
c.    Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelsen blir tatt.
d.    Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hver av de fremmøtte.

15. Samarbeidsutvalget

a.    Utvalget skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personalet og eier. De skal ha ansvar for den alminnelige drift.
b.    Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven og at vedtekter og budsjett blir fulgt.
c.    Behandle årsplan for barnehagens virksomhet.
d.    Uttale seg om instruks for virksomhetsleder og personalet i barnehagen.
e.    Forelegges saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet, har utvalget rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.
f.    Be om foreldrerådets syn i saker som må anses særlig viktige for foreldre.

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene

Kontakt oss

Tlf: 69 34 98 34

E-post - Kart

Ledige plasser

Ta kontakt med Linda Jensen for mer informasjon.